Ghost Win 7 X64 Sp1 Gho Likglen

Share:

*
tiếp sau click vào open chọn file ghost .GHO nghỉ ngơi trong ổ bất kỳ khuyến cáo file ở D là tốt nhất có thể tiếp theo

*
và nhấn yes, và yes chú ý 2 lần nhé là máy khởi rượu cồn lại

*

*

*

-Bu1ea3n Win 7 ulitimate SP1 (64 bu00edt) FINAL RMT.

Bạn đang đọc: Ghost win 7 x64 sp1 gho likglen

u0110u00e2y lu00e0 bu1ed9 win 7 mu1edbi nhu1ea5t u0111u01b0u1ee3c phu00e1t hu00e0nh vu00e0o ngu00e0y 15/01/2011 vu00e0 u0111u00e2y lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 win khu1eafc phu1ee5c nhu1eefng lu1ed7i cu1ee7a win 7 ultimate phu00e1t hu00e0nh nu0103m 2009.-Tu00ean bu1ea3n ghost andongnhi7SP1(64bit).GHO mu00ecnh nghu0129 u0111uu00f4i .ISO thu00ec u0111u01a1n gian thu00f4i nhu01b0ng lu00e0m đến mu1ecdi ngu01b0u1eddi phân tách su1ebb vu1ea5t vu00ec nhu01b0 sau:Thu1ee9 nhu1ea5t u0111uu00f4i .ISO cu00e1c bu1ea1n phu1ea3i tu1ed1n thu1eddi gian u0111u1ec7 ghi ra DVD lu00e0m tu1ed1n tiu1ec1n bu1ea1c vu00e0 nhiu1ec1u mu00e1y khu00f4ng u0111u1ecdc u0111u01b0u1ee3c DVD xuất xắc nhu01b0 mu1ea5t cu00f4ng giu1ea3i nu00e9n ra nu00ean tu00f4i chu1ecdn u0111uu00f4i .GHO u0111u1ec7 phân tách su1ebb.thu1ee9 nhì u0111uu00f4i .GHO cu00f3 thu1ec3 tu00edch hu1ee3p vu00e0o USB khu1ee3i u0111u1ed9ng cu00f3 thu1ec3 cu00e0i bu1ea5t ku1ef3 mu00e1y nu00e0o cu00f3 cu1ea5u hu00ecnh du00e0nh cho win 7.thu1ee9 bố cu00f3 thu1ec3 cu00e0i ngay sau khoản thời gian download vu1ec1 giu1ea3i nu00e9n vu00e0 ghost luu00f4n nu1ebfu u0111uu00f4i ISO thu00ec nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi u0111ang hu1ecdc mu00f2 mu00e1y tu00ednh thu00ec (gu00e0) thu00ec khu00f4ng biu1ebft ghi u0111u0129a cu0169ng nhu01b0 giu1ea3i nu00e9n nhu01b0ng u0111uu00f4i GHO vu1edbi nhu1eefng hu01b0u1ee1ng du1eabn thu00ec ngu01b0u1eddi u0111ang tu1eadp cu00e0i mu00e1y cu0169ng biu1ebft lu00e0m.-Bu1ea3n win 7 ulitimate Sp1 64 bu00edt cu00f3 nhiu1ec1u tu00ednh nu0103ng mu1edbi vu00e0 win chu1ea1y u1ed5n u0111u1ecbnh vu00e0 mu01b0u1ee3t hu01a1n kha nu0103ng chu1ed1ng viruts cao vu00e0 chu1ea1y tru00ean mu00e1y tu00f4i u0111ang du00f9ng mu00e1y máy vi tính HP compaq NC 6320 chu00edp 1,86GHZ ram 512 MB chu1ea1y u1ed5n u0111u1ecbnh vu00e0 mu01b0u1ee3t so vu1edbi bu1ea3n win khu00e1c thu00ec chu1ea1y tu1ed1t, khuyu1ebfn cu00e1o lu00e0 ram 1GB tru1edf lu00ean lu00e0 tu1ed1t nhu1ea5t. +Bu1ea3n ghost Win 7 ultimate lu00e0 cu1ee7a tu00f4i lu00e0 cu00f3 tu00ean lu00e0 : andongnhi7SP1(64bit).GHO.Vu1eady chu1ec9 vu1edbi tía click trong vu00f2ng chu01b0a u0111u1ebfn 10 phu00fat thu00ec u0111u00e3 cu00f3 bu1ea3n win 7 ulitimate SP1 64 bu00edt mu1edbi nhu1ea5t nu0103m 2011Hu01b0u1ee1ng du1eabn su1ef1 du1ee5ng tu1ef1 u0111u1ed9ng ghost chu1ec9 3 click lu00e0 cu00f3 bu1ed9 win mu1edbi thu1ee9 nhu1ea5t click u0111u00fap vu00e0o onekey.exe vu00e0 mu00e0n hu00ecnh hiu1ec7n lu00ean tiu1ebfp theo click vu00e0o open chu1ecdn file ghost .GHO u1edf vào u1ed5 bu1ea5t ku1ef3 khuyu1ebfn cu00e1o file u1edf D lu00e0 tu1ed1t nhu1ea5t tiu1ebfp theo Vu00e0 nhu1ea5n yes, vu00e0 yes chu00fa u00fd 2 lu1ea7n nhu00e9 lu00e0 mu00e1y khu1edfi u0111u1ed9ng lu1ea1i chu1edd chu01b0a u0111u1ea7y 20 phu00fap lu00e0 cu00f3 win 7 SP1 ru1ed3i.

Xem thêm: Cách Đăng Nhập Mail Icloud Trên Máy Tính, Điện Thoại Đơn Giản

Link download phu1ea7n mu1ec1m :OneKey.rar (chu00fa u00fd chu1ec9 hu01b0u1ee1ng du1eabn đến ai chu01b0a biu1ebft thu00f4i nhu00e9) + Mu1eb7t khu00e1c u0111u00e2y lu00e0 mu1ed9t bu1ed9 win bu1ea3n quyu1ec1n cu00f3 thu1ec3 update + Cu00e1c soft cu00e0i lu00e0 : -Office 2003(Theo u0111iu1ec1u tra thu00ec office nu00e0y u0111u01b0u1ee3c nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi du00f9ng nhu1ea5t). -UniKeyVista 2.0 hu1ed7 tru1edf cho win 7 -Foxit Reader mu1edbi nhu1ea5t u0111u1ebfn thu1eddi u0111iu1ec3m 03/02/2011 -install_flash_player 10 ActiveX -install_flash_player 10 plugin Mu1ed9t su1ed1 hu00ecnh u1ea3nh vu1ec1 bu1ea3n win 7 ulitimate SP1 : Bu1ea3n ghost cu00f3 dung lu01b0u1ee3ng lu00e0 3,66GB vu00e0 u0111u01b0u1ee3c chia lu00e0m 18 pack (17Pack X200MB +Pack 18 lu00e0 134 MB)Link tải về : không lấy phí File Hosting Made Simple - MediaFire Mu00e3 MD5: tệp tin andongnhi7sp1(64bit).GHO : 0108B9DD - A7364DF9 - DD4F892E - BAFFE0F0 Pack 1:CF1F5793 - AA7D550B - 5B825EA7 - CCEF6CF4 Pack 2: 08B7A124 - 213F39D1 - C44F9F97 - B4C670A1 pack 3: A4984744 - 23DD5499 - CEBA6710 - 6B7585E0 pack 4: 5E393D35 - CFE2AF1C - EB252571 - DD179835 pack 5: 01547AAC - 7B665F6F - A31A6F5B - 46D56D1C pack 6: 75D29A76 - C0EF404F - ACF3AD8B - DBA411E6 pack 7:CA4CF7B9 - 490BD263 - 7EF68B92 - BB862877 pack 8:3B2DF023 - 123F13AB - 7CE5477E - 51EC8CD8 pack 9: 29241E76 - AF0E8FBA - 283D90AC - B53FEBB7 pack 10: D95E73B4 - 49CBF75C - 2C4B2807 - 19D85920 pack 11:BDC5B0D9 - 8B4407EA - 4346EBB8 - 3131CA7F pack12:07D73D75 - 96DF9AC0 - 758A19E4 - BE85048B pack 13:43E2BDF9 - 83E685CB - E4D3B4B8 - 236B377E pack 14: 355F78F7 - 4E79C61F - 20F8E7AE - D0BAE551 pack 15: 9877CEB3 - A43B0AF8 - 8C7A4323 - F477251B pack 16:ABFE3441 - 2AF347EE - 3AC49751 - E25A0C0B pack 17: 678C9DBA - B53A9EFB - 653FC911 - 61503DCA pack 18:236D1F66 - D3C5BBAA - FDE933BD - D19F110B Phu1ea7n mu1ec1m kiu1ec3m tra mu00e3 MD5 : OneKey.rar Chu00fa u00fd :-Download tu1eebng pack 1 chu00e1nh u0111u1ee9t link, nu1ebfu khu00f4ng tải về u0111u01b0u1ee3c u0111u1ee3i lu00fac mu1ea1ng mu1ea1nh ru1ed3i tải về lu1ea1i hoàn thành mu1edbi phu1ea3n u00e1nh vu1ec1 link. -Bu1ea3n win lu00e0 bu1ea3n quyu1ec1n 100% nu1ebfu nu00f3 bu00e1o 30 ngu00e0y thu00ec coi cu00f3 mu1ed9t u1ed5 cu00f3 thu1eeba u1ed5 SYSTEM BOOT lu00e0 xung khu1eafc nu00ean nu00f3 bu00e1o nhu01b0 vu1eady. Nguu1ed3n: andongnhi.tk ","product_id":0,"type":0,"date":1309335370,"date_text":"11 nu0103m","link":"/hoidap/4125/284760/ban-ghost-win-7-ultimate-sp1-64-bit-final-rmt-7601-new.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"phattu","name":"biet rui","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"khongbuon81

Bài viết liên quan