Bài Tập Lập Trình Hướng Đối Tượng C# Có Lời Giải

Share:

Đây là nội dung bài viết sau cuối vào Series Lập Trình Hướng Đối Tượng. Và vào bài viết này họ đang làm một trong những bài bác tập thiết kế hướng đối tượng người tiêu dùng tổng hợp nhé.

Bạn đang đọc: Bài tập lập trình hướng đối tượng c# có lời giải

Sau đây, chúng ta sẽ cùng cả nhà đi làm 1 bài xích tập xây dựng hướng đối tượng người sử dụng khá cơ bản:


các bài luyện tập thiết kế phía đối tượng người dùng cơ bản

bài tập phát hành lớp Phân số

Đề bài:

Xây dựng lớp Phanso gồm:

Thuộc Tính: tuso, mauso.Phương thơm thức:Hàm Khởi Tạo Không Tyêu thích Số, Hàm HủyNhập , XuấtCong(), Tru(), Nhan(), Chia()

Tính Tổng, Hiệu, Tích, Thương thơm 2 phân số obj1 và obj2 rồi in hiệu quả ra màn hình

Code thiết kế class Phân số:


Bài Tập cai quản Vận rượu cồn viên

Đề bài

Xây dựng lớp tải viên VanDongVien gồm:

Thuộc tính: hoten (chuỗi cam kết tự), tuoi (số nguyên), monthidau (chuỗi ký kết tự), cannang (số thực), chieucao (số thực).Phương thơm thức:Thiết lập không tđắm đuối số.Thiết lập 5 tđắm đuối sốHủy bỏNạp ông chồng toán tử nhập >>Nạp ông xã toán thù tử xuất Nạp ck toán thù tử so sánh > (một đi lại viên là to hơn ví như chiều cao lớn hơn,trong trường đúng theo chiều cao cân nhau thì xét trọng lượng Khủng hơn)

Xây dựng chương trình chính:

Knhị báo p là đối tượng người sử dụng lớp Vandongvien (áp dụng hàm thiết lập cấu hình 5 tđắm đuối số), hiển thị lên tiếng của p ra màn hình hiển thị.Nhập vào một trong những mảng bao gồm n đi lại viên.Hiển thị list sẽ nhập ra màn hình hiển thị.Sắp xếp mảng đã nhập theo máy tự tăng dần đều, hiển thị list đang sắp ra screen.

Xem thêm: How To Download Edius 6 Free Download Full Version With Crack

Lời Giải:


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
#include
using namespace std;
class VanDongVien

protected:
string hoten, monthidau;
int tuoi;
float cannang, chieucao;
public:
VanDongVien()

this->hoten = this->monthidau = "";
this->tuoi = 0;
this->cannang = this->chieucao = 0;

VanDongVien(string hoten, string monthidau, int tuoi, float cannang, float chieucao)

this->hoten = hoten;
this->monthidau = monthidau;
this->tuoi = tuoi;
this->cannang = cannang;
this->chieucao = chieucao;

~VanDongVien()

this->hoten = this->monthidau = "";
this->tuoi = 0;
this->cannang = this->chieucao = 0;

//----------------------------------------------//
friend istream &operator>>(istream &is, VanDongVien &obj)

cin.ignore();
cout "Nhap Ho Ten: "; fflush(stdin); getline(is, obj.hoten);
cout "Nhap Mon Thi Dau: "; fflush(stdin); getline(is, obj.monthidau);
cout "Nhap Tuoi: "; is >> obj.tuoi;
cout "Nhap Can Nang: "; is >> obj.cannang;
cout "Nhap Chieu Cao: "; is >> obj.chieucao;
return is;

friend ostream &operator

cout
cout "Mon Thi Dau: " obj.monthidau endl;
cout "Tuoi: " obj.tuoi endl;
cout "Can Nang: " obj.cannang endl;
cout "Chieu cao: " obj.chieucao endl;
return os;

bool operator > (const VanDongVien &obj)

if (this->chieucao > obj.chieucao)
return true;
else if (this->chieucao obj.chieucao)
return false;
else if (this->cannang > obj.cannang)
return true;
else
return false;

;
void swap(VanDongVien &a, VanDongVien &b)

VanDongVien temp = a;
a = b;
b = temp;

void Bubblesort(VanDongVien arr<>, int n)

for (int i = 0; i n - 1; i++)
for (int j = 0; j n - i - 1; j++)
if (arr > arr)
swap(arr, arr);

int main()

VanDongVien p("Nguyen Van A", "Bong Da", trăng tròn, 178, 70.5);
cout p;
cout "Nhap So Luong: "; int n; cin >> n;
VanDongVien *arr = new VanDongVien;
for (int i = 0; i n; ++i) cin >> arr;
cout endl endl;
for (int i = 0; i n; ++i) cout arr endl;
cout "Sort" endl;
Bubblesort(arr,n);
for (int i = 0; i n; ++i) cout arr endl;
return 0;

Input


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3
Nguyen Van B
Cau Long
20
80
190
Nguyen Van C
Bong Chuyen
21
78
188
Nguyen Van D
Boi Loi
19
81
188

Output


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Ho Ten: Nguyen Van A
Mon Thi Dau: Bong Da
Tuoi: 20
Can Nang: 178
Chieu cao: 70.5
Ho Ten: Nguyen Van B
Mon Thi Dau: Cau Long
Tuoi: 20
Can Nang: 80
Chieu cao: 190
Ho Ten: Nguyen Van C
Mon Thi Dau: Bong Chuyen
Tuoi: 21
Can Nang: 78
Chieu cao: 188
Ho Ten: Nguyen Van D
Mon Thi Dau: Boi Loi
Tuoi: 19
Can Nang: 81
Chieu cao: 188
Sort
Ho Ten: Nguyen Van C
Mon Thi Dau: Bong Chuyen
Tuoi: 21
Can Nang: 78
Chieu cao: 188
Ho Ten: Nguyen Van D
Mon Thi Dau: Boi Loi
Tuoi: 19
Can Nang: 81
Chieu cao: 188
Ho Ten: Nguyen Van B
Mon Thi Dau: Cau Long
Tuoi: 20
Can Nang: 80
Chieu cao: 190

Bài Tập OOP nâng cao

Bài Tập cai quản cung cấp vé thứ bay

Đề bài

Xây dựng lớp Vemaycất cánh gồm:

Thuộc tính: tenchuyen, ngaycất cánh, giavePhương thức:Cấu tửHủyNhapXuatgetgiave() : hàm trả về giá vé

Xây dựng lớp Nguoi gồm:

Thuộc tính: hoten, gioitinh, tuoiPmùi hương thức:Cấu tửHủyNhậpXuấtThuộc tính: Vemaybay *ve; int soluong;Phương thức:Cấu tửHủyNhậpXuấttongtien(): trả về Tổng số chi phí đề nghị trả của hành khách

Chương trình chính: Nhtràn lên 1 list n hành khách (n nhập từ bỏ bàn phím).Hiển thị danh sách du khách với số tiền phải trả khớp ứng của mỗi người tiêu dùng.Sắp xếp danh sách quý khách theo hướng bớt dần của Tổng chi phí.

Lời Giải


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
#include
using namespace std;
class Date

protected:
int day, month, year;
public:
Date()

this->day = this->month = this->year = 0;

~Date()

this->day = this->month = this->year = 0;

void input()

cout "Nhap Ngay: ";
cin >> this->day;
cout "Nhap Thang: ";
cin >> this->month;
cout "Nhap Nam: ";
cin >> this->year;

void output()

cout "Ngay/Thang/Nam: " this->day "/" this->month "/" this->year endl;

;
//-------------------------------------------------------------//
class Vemaybay

protected:
string tenchuyen;
Date ngaybay;
int giave;
public:
Vemaybay()

this->tenchuyen = "";
this->giave = 0;

~Vemaybay()

this->tenchuyen = "";
this->giave sầu = 0;

void input()

cin.ignore();
cout "Nhap Ten Chuyen: "; fflush(stdin); getline(cin, this->tenchuyen);
cout "Nhap Ngay Bay: " endl;
ngaycất cánh.input();
cout "Nhap Gia Ve: "; cin >> this->giave;

void output()

cout "Ten Chuyen: " this->tenchuyen endl;
cout "Ngay Bay: " endl " ";
this->ngaybay.output();
cout "Gia Ve: " this->giave sầu endl;

int getgiave()

return this->giave;

;
class Nguoi

protected:
string hoten, gioitinh;
int tuoi;
public:
Nguoi()

this->hoten = this->gioitinc = "";
this->tuoi = 0;

~Nguoi()

this->hoten = this->gioitinh = "";
this->tuoi = 0;

void input()

cin.ignore();
cout "Nhap Ho Ten: "; fflush(stdin); getline(cin, this->hoten);
cout "Nhap Gioi Tinh: "; fflush(stdin); getline(cin, this->gioitinh);
cout "Nhap Tuoi: "; cin >> this->tuoi;

void output()

cout "Ho Ten: " this->hoten endl;
cout "Gioi Tinh: " this->gioitinh endl;
cout "Tuoi: " this->tuoi endl;

;
class Hanhkhach : public Nguoi

protected:
int soluong;
//Vemaycất cánh *ve;
Vemaycất cánh ve<1000>;
int tongtien;
public:
Hanhkhach()

this->soluong = 0;
//this->ve = new Vemaybaysoluong>;
vesoluong>;
tongtien = 0;

~Hanhkhach()

soluong = 0;
delete <>ve;
tongtien = 0;

void input()

Nguoi :: input();
cout "Nhap So Luong Ve Hanh Khach Da Mua: "; cin >> this->soluong;
//ve = new Vemaybaysoluong>;
vesoluong>;
for (int i = 0; i this->soluong; ++i)

ve.input();
tongtien += ve.getgiave();


void output()

cout "- Thong Tin Khach Hang: " endl;
Nguoi :: output();
cout "- Thong Tin Chuyen Bay: " endl;
for (int i = 0; i this->soluong; ++i)

ve.output();
cout endl;

cout endl;

bool operator (const Hanhkhach &obj)

if (this->tongtien
else return false;

;
//----------------------------------------------------------//
void swap(Hanhkhach &a, Hanhkhach &b)

Hanhkhach temp = a;
a = b;
b = temp;

void Bubblesort(Hanhkhach arr<>, int n)

for (int i = 0; i n - 1; ++i)
for (int j = 0; j n - i - 1; ++j)
if (arr arr)
swap(arr, arr);

//----------------------------------------------------------//
int main()

cout "Nhap So Luong Khach Hang: "; int n; cin >> n;
Hanhkhach *arr = new Hanhkhach;
for (int i = 0; i n; ++i) arr.input();
cout endl endl "Output" endl endl;
for (int i = 0; i n; ++i)

arr.output();
cout endl "------------------" endl endl;

cout "After Sort: " endl;
Bubblesort(arr, n);
for (int i = 0; i n; ++i)

arr.output();
cout endl "------------------" endl endl;

return 0;

Input


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
3
Nguyen Van A
Nam
20
2
Ha Noi - Hai Phong
10 2 2020
500000
Hai Phong - Ha Noi
15 2 2020
450000
Nguyen Van B
Nam
21
1
Ha Noi - TPhường.Ho Chi Minh
đôi mươi 2 2020
1500000
Nguyen Thi C
Nu
19
3
Ha Noi - Da Nang
19 2 2020
1200000
Ha Noi - Hue
18 2 2020
1250000
Hue - Da Nang
22 2 2020
500000

Output


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
Output
- Thong Tin Khach Hang:
Ho Ten: Nguyen Van A
Gioi Tinh: Nam
Tuoi: 20
- Thong Tin Chuyen Bay:
Ten Chuyen: Ha Noi - Hai Phong
Ngay Bay:
Gia Ve: 500000
Ten Chuyen: Hai Phong - Ha Noi
Ngay Bay:
Gia Ve: 450000
------------------
- Thong Tin Khach Hang:
Ho Ten: Nguyen Van B
Gioi Tinh: Nam
Tuoi: 21
- Thong Tin Chuyen Bay:
Ten Chuyen: Ha Noi - TPhường.Ho Chi Minh
Ngay Bay:
Gia Ve: 1500000
------------------
- Thong Tin Khach Hang:
Ho Ten: Nguyen Thi C
Gioi Tinh: Nu
Tuoi: 19
- Thong Tin Chuyen Bay:
Ten Chuyen: Ha Noi - Da Nang
Ngay Bay:
Gia Ve: 1200000
Ten Chuyen: Ha Noi - Hue
Ngay Bay:
Gia Ve: 1250000
Ten Chuyen: Hue - Da Nang
Ngay Bay:
Gia Ve: 500000
------------------
After Sort:
- Thong Tin Khach Hang:
Ho Ten: Nguyen Thi C
Gioi Tinh: Nu
Tuoi: 19
- Thong Tin Chuyen Bay:
Ten Chuyen: Ha Noi - Da Nang
Ngay Bay:
Gia Ve: 1200000
Ten Chuyen: Ha Noi - Hue
Ngay Bay:
Gia Ve: 1250000
Ten Chuyen: Hue - Da Nang
Ngay Bay:
Gia Ve: 500000
------------------
- Thong Tin Khach Hang:
Ho Ten: Nguyen Van B
Gioi Tinh: Nam
Tuoi: 21
- Thong Tin Chuyen Bay:
Ten Chuyen: Ha Noi - TP.Ho Chi Minh
Ngay Bay:
Gia Ve: 1500000
------------------
- Thong Tin Khach Hang:
Ho Ten: Nguyen Van A
Gioi Tinh: Nam
Tuoi: 20
- Thong Tin Chuyen Bay:
Ten Chuyen: Ha Noi - Hai Phong
Ngay Bay:
Gia Ve: 500000
Ten Chuyen: Hai Phong - Ha Noi
Ngay Bay:
Gia Ve: 450000
------------------

Trong bài bác tập lập trình sẵn phía đối tượng số 3 này, mình có một lưu ý nhỏ.Nếu ko bố trí các du khách theo tổng tiền, thì mình vẫn hoàn toàn có thể knhị báo ve sầu là 1 trong những nhỏ trỏ mẫu mã Vemaybay, mà lại khi bản thân triển khai bố trí, mình nên thay đổi vị trí những ô lưu giữ chứa quý khách. Nếu vẫn knhì báo Vemaybay *ve, tức là ve sẽ được lưu trong bộ lưu trữ chỉ hiểu, nên khi thay đổi chỗ sẽ gây ra lỗi Segmentation Fault.

*

Tính Đa Hình Trong Lập Trình Hướng Đối TượngBài Tập C++ Về Tính Kế ThừaTính Kế Thừa Trong Lập Trình Hướng Đối TượngNạp Chồng Hàm Và Nạp Chồng Toán Tử


Hàm quý khách Và Lớp Quý khách hàng Trong C++


Tạo Class Trong C++


Subscribe
Connect with
Notify of
new follow-up comments
Label
Name*
Email*
Website
Connect with
Label
Name*
Email*
Website
2 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
Load More Comments
Khóa học miễn phí

Blog share kiến thức lập trình sẵn của Hiếu, xây dựng cộng đồng những người học thiết kế. Cho đi kiến thức bản thân bao gồm là phương pháp học tập công dụng nhất


Báo lỗi / Liên hệ / Hợp tác / Quảng cáo
Blogger
Facebook
Linkedin
Discord
Youtube

BÀI VIẾT HAY


Bài 1. Giới thiệu khóa đào tạo và huấn luyện “Học C Bá Đạo”


1000 bài bác tập lập trình C/C++ bao gồm lời giải của thầy Khang


Kiểm tra số ngulặng tố sử dụng C/C++ với Java


CHUYÊN MỤC HAY


- BẠN BÈ & ĐỐI TÁC -

---

© 2018-2020. Bản quyền trực thuộc Lập Trình Không Khó. Privacy & Terms


2
0
Would love sầu your thoughts, please bình luận.x
()
x
| Reply
Insert
NHIỀU BÀI VIẾT HƠN

Tạo Class Trong C++


Tính Kế Thừa Trong Lập Trình Hướng Đối Tượng


Bài viết liên quan